• Class Schedule

  7:15                     Arrival/Prep

  7:25-7:40            Duties

  7:50-8:00            Announcements/Attendence

  8:00-8:40            Kindergarten Reading

  8:40-9:00            Social Skills

  9:00-9:20            First Grade Written Language

  9:20-9:40            First Grade Reading

  9:40-10:00          First Grade Recess

  10:00-10:30       Kindergarten Reading and Written Language-Inclusion

  10:30-11:00       Kindergarten Reading

  11:00-11:45-      Lunch/Prep

  11:45-12:00-      First Grade Social Skills -Inclusion

  12:00-12:15       First Grade Reading-Inclusion

  12:15-12:45       Kindergarten Written Language W/TR First Grade Math M/F

  12:45-1:15         First Grade Math W/TR Kindergarten Written Language M/F

  1:15-2:10           First Grade Social Skills-Inclusion

  2:10-2:25           Dismissal

  2:25-3:15           Prep